مقالات مرتبط با گردشگری⭐آنچه شما باید به عنوان یک گردشگر بدانید-صفحه 3

گردشگری در عصر فناوری

گردشگری در عصر فناوری

مقالات گردشگری

در دوره پر مخاطره اقتصاد امروز˓صنعت هتل داری آمیخته با گردشگری مسافرت با یک مساله و پرسش اصلی روبه رو است.در این دوره و با روی کار آمدن فناوری های گوناگون در عرصه های مختلف˓جا و فرصت برای نیروی کار سنتی که همان انسانها بوده اند کاسته شده است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/21
اثرات سیاسی توسعه گردشگری

اثرات سیاسی توسعه گردشگری

مقالات گردشگری

توسعه گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین المللی و توسعه مهارت های برنامه ریزان در جوامع منجر می شود.گردشگری در عین حال می تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس کردن ارزش های نظام سیاسی˓ناتوانی در کسب اهداف˓استشهار اقتصادی مردم محلی به منظور راضی نگه داشتن رجال سیاسی شود

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/20
اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

مقالات گردشگری

مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری˓تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ می دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنر˓عادات˓رسوم و معماری مردم ساکن جامعه میزبان رخ می دهد.این تغییرات بلند مدت تر است و در نتیجه رشد و توسعه صنعت گردشگری رخ خواهد داد

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/18
اثرات اقتصادی گردشگری

اثرات اقتصادی گردشگری

مقالات گردشگری

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد . ایجاد اشتغال و دست یابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اجتماعی و اقتصادی این صنعت است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/18
صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد 

صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد 

مقالات گردشگری

اقتصاد دانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های این صنعت را درکشورش به حرکت در آورد شاهد شکوفایی شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند بود.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/17
ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری

ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری

مقالات گردشگری

گردشگران به منظور به دست آوردن اطلاعات و آسان سازی آن جهت تصمیم گیری سفرشان نیازمند اطلاعات سازمان یافته می باشند. در حقیقت آنها نه تمایل و نه وقت کافی دارند که اطلاعات پراکنده و ناقص ˓ به ویژه سازمان نیافته را جستجو کنند . به عبارت دیگر منظور یک گردشگر به دست آوردن اطلاعاتی هدف دار و جهت یافته برای یک مقصد گردشگری که بیشترین کمک در تصمیم گیری به مسافرت ونیز لذت سفربرخوردار باشد.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/16
مدیریت توریسم و گردشگری

مدیریت توریسم و گردشگری

مقالات گردشگری

پدیده گردشگری، در جهان امروز، از برحسته‌ترین و کارآمدترین کارکردهای اقتصادی است که دست‌آوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری را برای پیش‌گامان آن می‌تواند به ارمغان آورد، البته این بدان معنا نیست که گردشگری اثرات منفی‌ای ندارد.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/14
تاریخ گردشگری  ایران

تاریخ گردشگری ایران

مقالات گردشگری

در سال 1314 ه.ش برای اولین بار اداره ای به نام اداره جلب سیاحان در وزارت کشور وقت تاسیس گردید.اداره مذکور پس از گذشت 6 سال به شورای عالی جهانگردان تغییر نام داد و مدت 22 سال به کار خود ادامه داد.در فروردین 1342 تصویب نامه تاسیس سازمان جلب سیاحان به امضاء هیئت وزیران وقت رسید و در سال 1353 این سازمان در وزارت اطلاعات و جهانگردی ادغام گردید

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/13
صنعت گردشگری ایران

صنعت گردشگری ایران

مقالات گردشگری

صنعت گردشگری با ویژگی خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود سرمایه گذاری در این صنعت در تمام کشور های دارای جاذبه های جهانگردی رو به افزایش است امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهاد های در گیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1396/10/12