تلفن پشتیبانی : 09391682004

قلعه رودخان

 قلعه رودخان ,گردشگری ایران

نقشه قلعه به شکل 8 انگليسی می باشد. قسمت ميانی جمع تر و دو طرف باز برای اينکه آن زمان بلندگو نبوده صدا به طرفين برسد و همچنين از قسمت ميانی دوطرف غربی و شرقی در ديدرس نگهبان می باشد.

ادامه مطلب

پارک جنگلی ماسوله

 پارک جنگلی ماسوله ,گردشگری ایران

ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ در ﻓﻮﻣﻦ داراي ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ آزاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ

ادامه مطلب

بقعه متبرکه سبزقبا

 بقعه متبرکه سبزقبا ,گردشگری ایران

بقعه متبرکه سبز قبا در روستای شنبه بازار در شهرستان فومن در استان گیلان واقع شده است. این بقعه و فضای پیرامون آن میزبان شهدای 8 سال دفاع مقدس میباشد

ادامه مطلب
:+Google