تلفن پشتیبانی : 09391682004

سفید آب

 سفید آب ,گردشگری ایران

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺗﻔﺮﺟﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

ادامه مطلب

جواهر دشت

 جواهر دشت ,گردشگری ایران

روستای سرولات و منطقه ییلاقی جواهردشت از کم نظیرترین مناظر طبیعی و گردشگری شرق گیلان و عروس طبیعت شهرستان رودسر است

ادامه مطلب
:+Google