تلفن پشتیبانی : 09391682004

برج کرات

 برج کرات ,گردشگری ایران

میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی است و در سر راه کاروان‌ها قرار داشته که از ایالات قهستان به سمت شرق در حرکت بوده و این میل علامتی بوده برای راهنمایی کاروان‌ها و مسافران تجاری و بازرگانی.

ادامه مطلب
:+Google