تلفن پشتیبانی : 09391682004

اثرات سیاسی توسعه گردشگری

اثرات سیاسی توسعه گردشگری,گردشگری ایران

اثرات سیاسی توسعه گردشگری

مشاهده نقشه جغرافیایی
درصورت نمایش اشتباه نقشه جغرافیایی پیشایش از شما معذرت میخوایم نقشه ها در حال بروز رسانی می باشد

توسعه گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین المللی و توسعه مهارت های برنامه ریزان در جوامع منجر می شود.گردشگری در عین حال می تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس کردن ارزش های نظام سیاسی˓ناتوانی در کسب اهداف˓استشهار اقتصادی مردم محلی به منظور راضی نگه داشتن رجال سیاسی شود

 

برخی از اهداف سیاسی مثبت و منفی توسعه گردشگری عبارتند از :

 

 پیامد های مثبت

 

-تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور

 

-اعتلای سطح امنیت در جامعه

 

-کاهش کشمکش های سیاسی به علت کاهش نرخ بیکاری در کشور

 

-تلاش برای تقلیل آشوب ها و تشنجات سیاسی در کشور

 

-برقراری تماس بین قومیت ها و ملیت های گوناگون و ارتقای درک متقابل بین آنها

 

-افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف

 

پیامد های منفی

 

-سوء استفاده از حربه گردشگری برای رسیدن به هدف های سیاسی

 

-امکان بروز ناامنی برای توریست ها مانند گروگان گیری و باج خواهی و تروریسم

 

-تهدید امنیت جانی توریست ها

 

-امکان بروز جدال های سیاسی بین گروه های متعارض با حکومت

اثرات سیاسی توسعه گردشگری

نظرات شما

:+Google