تلفن پشتیبانی : 09391682004

قدیمیترین موجود زنده ایران (گردشگری ایران)

قدیمیترین موجود زنده ایران ,گردشگری ایران

قدیمیترین موجود زنده ایران (گردشگری ایران)

مشاهده نقشه جغرافیایی
درصورت نمایش اشتباه نقشه جغرافیایی پیشایش از شما معذرت میخوایم نقشه ها در حال بروز رسانی می باشد

سرو ابرکوه یزد

سرو ۴۵۰۰ساله که مسن ترین موجود زنده ایران، دومین درخت کهنسال جهان. بعضی از افسانه ها کاشتن آنرا را به زرتشت پیامبر نسبت میدهند.

قدیمیترین موجود زنده ایران (گردشگری ایران)

نظرات شما

:+Google