تلفن پشتیبانی : 09391682004

بقعه سید جلال الدین اشرف (گردشگری ایران)

 بقعه سید جلال الدین اشرف ,گردشگری ایران

آراﻣﮕﺎه اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رواﯾﺎت ، آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف از اوﻻد اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ (ع) و ﺑﺮادر اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ادامه مطلب
:+Google