تلفن پشتیبانی : 09391682004

ذخیره گاه جنگلی زربین (گردشگری ایران)

 ذخیره گاه جنگلی زربین ,گردشگری ایران

این درخت از گونه های اصلی اقلیم مدیترانه و چون اقلیم دره رامیان مشابه اقلیم مدیترانه بوده این گونه توانسته سازگاری خود را در این ناحیه به اثبات برساند . ذخیرگاه زربین رامیان یکی ازمحدود ذخیرگاه های جنگلی ایران و توسط سازمان جنگلها

ادامه مطلب
:+Google