تلفن پشتیبانی : 09391682004

کلیسای ننه مریم (گردشگری ایران)

 کلیسای ننه مریم ,گردشگری ایران

به روایتی\" نـنـه مـریـم \" ارومیه اولـین کـلیـسای مشــرق زمــین است کـه از سـوی مـجــوسیانی کــه برای دیــــــدار عـیســی بــه اورشـلـیــم رفــتــه بــودنـــد ســاخـتـــــه شـــــــده . كليساي ننه مريم نه نيمكت دارد و نه جايگاهي براي اعتراف و وعظ كشيش.

ادامه مطلب
:+Google