تلفن پشتیبانی : 09391682004

حمام کمسار

ایران، شفت،، شهر شفت،دیدنی های شفت،اماکن دیدنی شفت،گردشگری،گردشگری شفت،جاذبه های گردشگری شفت،اماکن گردشگری شفت،توریسم شفت،اماکن توریستی شفت،جاذبه های توریستی شفت، اماکن مذهبی شفت،آثار مذهبی شفت ،جاهای مذهبی شفت،اماکن تاریخی شفت،جاذبه های تاریخی شفت،آثار تاریخی شفت،مکان تاریخی شفت، حمام کمسار،حمام،کمسار،حمام کمسار گیلان

عمليات پژوهش باستان شناسي حمام قاجاري کمسار واقع در شهرستان شفت استان گيلان به پايان رسيد. معاون میراث فرهنگی با اشاره به مطالعه

ادامه مطلب

بقعه سید ابوالقاسم

ایران، شفت،، شهر شفت،دیدنی های شفت،اماکن دیدنی شفت،گردشگری،گردشگری شفت،جاذبه های گردشگری شفت،اماکن گردشگری شفت،توریسم شفت،اماکن توریستی شفت،جاذبه های توریستی شفت، اماکن مذهبی شفت،آثار مذهبی شفت ،جاهای شفت،اماکن تاریخی شفت،جاذبه های تاریخی شفت،آثار تاریخی شفت،امکان تاریخی شفت،بقعه سید ابوالقاسم، سید ابوالقاسم،سید،ابوالقاسم

بقعه سيد احمد و سيد ابوالقاسم در روستاي نهزم از توابع شفت كه مربوط به دوره قاجار است وجود دارد. بقعه نهزم كه به ظاهر دو طبقه به نظر مي رسد بنايي است

ادامه مطلب

امام زاده اسحاق

ایران، شفت،، شهر شفت،دیدنی های شفت،اماکن دیدنی شفت،گردشگری،گردشگری شفت،جاذبه های گردشگری شفت،اماکن گردشگری شفت،توریسم شفت،اماکن توریستی شفت،جاذبه های توریستی شفت، اماکن مذهبی شفت،آثار مذهبی شفت ،جاهای مذهبی شفت،اماکن تاریخی شفت،جاذبه های تاریخی شفت،آثار تاریخی شفت،امکان تاریخی شفت، امام زاده ابراهیم، امام زاده اسحاق، خیرالنسا ،امامزاده

وجود دو بقعه امام زاده ابراهیم و امام زاده اسحق در شهرستان شفت این شهرستان را در زمره یکی از شهرستانهای زیارتی و ساحتی گیلان و حتی کشور تبدیل کرده است .

ادامه مطلب

امام زاده ابراهیم

ایران، شفت،، شهر شفت،دیدنی های شفت،اماکن دیدنی شفت،گردشگری،گردشگری شفت،جاذبه های گردشگری شفت،اماکن گردشگری شفت،توریسم شفت،اماکن توریستی شفت،جاذبه های توریستی شفت، اماکن مذهبی شفت،آثار مذهبی شفت ، مذهبی شفت،اماکن تاریخی شفت،جاذبه های تاریخی شفت،آثار تاریخی شفت،امکان تاریخی شفت، امام زاده ابراهیم،امام زاده،امامزاده،ابراهیم،امام زاده ابراهیم شفت

بنايي است در 5 طبقه به سبک معماري اسلامي و بومي که تقريباً هر طبقه براي منظوري خاص احداث گرديده است. نظر به کوهستاني بودن منطقه، ساختمان بقعه به شکلي احداث گرديده است

ادامه مطلب

آبشار دود وزن

ایران، شفت،، شهر شفت،دیدنی های شفت،اماکن دیدنی شفت،گردشگری،گردشگری شفت،جاذبه های گردشگری شفت،اماکن گردشگری شفت،توریسم شفت،اماکن توریستی شفت،جاذبه های توریستی شفت، اماکن مذهبی شفت،آثار مذهبی شفت ،جاهای مذهبی شفت،اماکن تاریخی شفت،جاذبه های تاریخی شفت،آثار تاریخی شفت،آبشار دود وزن،آبشار،دود وزن

ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻔﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي اﺣﻤﺪﺳﺮ ﮔﻮراب ، روﺳﺘﺎي ﺷﺎﻟﻤﺎء،ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮﮔﺲ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻋﻠﯿﺴﺮا،ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﺎس و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﺳﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺑﮕﺬرﯾﻢ

ادامه مطلب
:+Google