تلفن پشتیبانی : 09391682004

چشمه آب معدنی لوزان (گردشگری ایران)

 چشمه آب معدنی لوزان ,گردشگری ایران

اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ارﺗﻔﺎع 2144 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎي آزاد و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ درهﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ. راه ﻣﺮدم اﻣﻠﺶ ﺑﺮاي ﯾﯿﻼﻗﺎت ازﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ

ادامه مطلب

برج و میل اُمام (گردشگری ایران)

 برج و میل اُمام  ,گردشگری ایران

این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۶۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. میل اُمام که در میان مردم منطقه به برج امام و همچنین آتشکده ی دوران ساسانی معروف است،

ادامه مطلب
:+Google