تلفن پشتیبانی : 09391682004

قلعه رودخان (گردشگری ایران)

 قلعه رودخان ,گردشگری ایران

نقشه قلعه به شکل 8 انگليسی می باشد. قسمت ميانی جمع تر و دو طرف باز برای اينکه آن زمان بلندگو نبوده صدا به طرفين برسد و همچنين از قسمت ميانی دوطرف غربی و شرقی در ديدرس نگهبان می باشد.

ادامه مطلب

پارک جنگلی ماسوله (گردشگری ایران)

 پارک جنگلی ماسوله ,گردشگری ایران

ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ در ﻓﻮﻣﻦ داراي ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ آزاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ

ادامه مطلب
:+Google