تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر پاکدشت (گردشگری ایران)

 معرفی شهر پاکدشت ,گردشگری ایران

« . . . تاریخ مسکون شدن این جلگه و بنای ری تا زمان مهاجرت اقوام آریایی بالا می رود» وی همچنین پیدا شدن سفالهای ساده و الوان و ظروف کهنه و قدیمی در ری و نواحی اطراف آن را نشانه قدمت آبادیهای این منطقه می داند.

ادامه مطلب
:+Google