تلفن پشتیبانی : 09391682004

بنای تاریخی پیر مراد آباد (گردشگری ایران)

 بنای تاریخی پیر مراد آباد ,گردشگری ایران

این بنا د‏ر روستای مراد آباد در 14 کیلومتری جنوب شرقی اراک قرار دارد ‏. طرح بیرونی بنا به شکل کثیرالاضاع منتظم است که بر هر ضلع آن طاقنمایی و بر فراز آن ها گنبدی از نوع د‏وپوش وجود د‏ارد. زمینه طاقنماها با خط بنایی به شیوه گره چینی با آجر تزئین شده است.

ادامه مطلب
:+Google